Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Τώρα, ένας μόνο δρόμος μένει: η προσπάθεια, η σοβαρότητα, η συστηματική δουλειά

Το 2011 έκλεισε με επιβεβαίωση της αρνητικής εικόνας στις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ. Η συνολική απορ-ρόφηση του ΕΣΠΑ, 31 Δεκεμβρίου 2011, ήταν μόλις 32,86% (σύμφωνα με τον πίνακα που είναι αναρτη-μένος στο www.espa.gr ).


Το ποσοστό αυτό είναι ακόμα πιο απογοητευτικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η αύξηση της απορροφητικό-τητας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 85% αναδρομικά από το 2007. Αλλά και στο «παρκάρισμα» πόρων σε Ταμεία Χαρτοφυλακίου, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”, το “JEREMIE” και το “ΕΝΑΛΙΟ”, που αύξησε τεχνητά την απορρόφηση του ΕΣΠΑ κατά 5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς τα σχετικά κονδύλια να διοχετευθούν στην αγορά.


Ιδιαίτερα χαμηλά είναι τα ποσοστά απορρόφησης στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοι-νωνικού Ταμείου, «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» -24,02% και 26,69% αντίστοιχα- σε μια εποχή όπου η ανεργία έχει εκτιναχθεί πάνω από το 18% και η άμεση αξιο-ποίηση των διαθέσιμων πόρων είναι περισσότερο από αναγκαία.


Ακόμη περισσότερο, Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα σημαντικά την περίοδο που δια-νύουμε για τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα, όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Διοικη-τική Μεταρρύθμιση” και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, είναι τα Προγράμματα με τις χαμηλότερες απορροφήσεις κοινοτικών κονδυλίων (10,57% και 21,34% αντίστοιχα).


Κρίμα για την αγορά, για την οικονομία, για τη χώρα. Τώρα, ένας μόνο δρόμος μένει: η προσπάθεια, η σοβαρότητα, η συστηματική δουλειά. Για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Για να μην χαθεί και αυτή η ευκαιρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: