Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έλαβε υπόψη της την ανάγκη προσαρμοσμένης αντιμετώπισης των περιφερειών

Συζητήθηκε στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση της Νέας Δημοκρατίας για περιφερειακή πολιτική, που είχε στόχο να τονιστεί πως όλες οι δημόσιες πολιτικές οφείλουν να έχουν περιφερειακή διάσταση, δηλαδή σχε-διασμό και εφαρμογή ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας, ιδιαιτέρως σήμερα που κα-θεμία πλήττεται από την ύφεση με διαφορετικό τρόπο και απαιτούνται συγκεκριμένες, προσαρμοσμένες δράσεις, ως απάντηση σε συγκεκριμένα προβλήματα.


Στο χρόνο που πέρασε, η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει προτάσεις, έχει παραθέσει εντός και εκτός της χώρας υπομνήματα και έχει επιστήσει την προσοχή του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, αλλά και όλων των συναρμοδίων υπουργείων, στην ανάγκη σχεδιασμού των τομεακών και ορι-ζόντιων πολιτικών, με κριτήριο και τον περιφερειακό αντίκτυπό τους.


Την τελευταία διετία, δεν υπήρξε κανένα νομοθέτημα που να έλαβε υπόψη του την ανάγκη προσαρμοσμέ-νης αντιμετώπισης των περιφερειών, ή μειονεκτούντων περιοχών, π.χ. ως προς περιβαλλοντικά, φορολογι-κά, ή αναπτυξιακά ζητήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: