Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει με ρυθμούς που ξεπερ-νούν κάθε πρόβλεψη

Η Γραμματεία Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας συμμετείχε στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του «Κέντρου Μελέτης και Γήρανσης Πληθυσμού», που ανήκει στο υπουργείο για τη Γή-ρανση του Πληθυσμού, τη Γυναίκα, την Οικογένεια και τη Νεότητα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 12 – 14 Δεκεμβρίου 2011 με θέμα: «Αλλαγή της εικόνας των Ηλικιωμένων».


Στη Συνδιάσκεψη αναφέρθηκε ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει με ρυθμούς που ξεπερνούν κάθε πρόβλεψη. Οι τρεις πρώτες χώρες των οποίων το ποσοστό ηλικίας άνω των 65 ετών κυμαίνεται από 18 - 20% είναι η Γερμανία, η Ελλάδα και η Ιταλία. Τα άτομα 60+ στη σημερινή Ελλάδα αποτελούν το 23% του πληθυσμού και σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), το έτος 2030, ο αριθ-μός των ατόμων άνω των 60 ετών, στη χώρα μας, θα αυξηθεί κατά 10% φτάνοντας το 1/3 του συνόλου του πληθυσμού.


Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Συνδιάσκεψης, οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναπτύξουν πολιτικές για την:


- Αλλαγή της εικόνας των ηλικιωμένων με ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην πολιτική, κοινω-νική και οικονομική ζωή


- Διατήρηση της υγείας και δραστηριότητας των ηλικιωμένων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρόνο


- Ανάπτυξη της συμφιλίωσης και συνοχής των γενεών


- Ενίσχυση της αυτονομίας των ηλικιωμένων


Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μια πραγματικότητα με σοβαρότατες κοινωνικές, οικονομικές ασφαλιστικές, προνοιακές, και υγειονομικές προεκτάσεις. Το μέγεθος, ο ρόλος και η σημασία των ηλικιωμένων πολιτών, αποτελούν για τη νέα χιλιετία μια σημαντική συνιστώσα, η οποία θα απασχολεί όλο και περισσότερο το κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Και είναι γεγονός ότι το επίπεδο του πολιτισμού της σύγχρονης κοινωνίας θα είναι άμεσα συναρτημένο με τον τρόπο αντιμετώπισης της τρίτης και τέταρτης ηλικίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: