Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Η Ελλάδα έχει μείνει αρκετά πίσω στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ

Παρά την προσπάθεια εξωραϊσμού σε σχέση με την πορεία του ΕΣΠΑ που κατέβαλε ο υπουργός Ανάπτυξης, η πραγματικότητα και η αγορά τον διαψεύδουν κατηγορηματικά. Συγκεκριμένα:


1. Η Ελλάδα έχει μείνει αρκετά πίσω στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ σε σχέση με τις πε-ρισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα, βρίσκεται στην 18η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μάλιστα, πολύ πιο πίσω από τις άλλες δύο χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, δηλαδή την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Η Ιρλανδία είναι πρώτη και η Πορτογαλία ενδέκατη. (Βλ. συνημμένο Πίνακα Ι) Όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η εικόνα είναι πιο απογοητευτική, αφού η Ελ-λάδα βρίσκεται στην 23η θέση. Ας σημειωθεί ότι, το Σεπτέμβριο του 2009, ήταν συνολι-κά στην 5η θέση, παρά την προσπάθεια του υπουργού να κάνει το άσπρο μαύρο.


2. Πέρα από το ότι ο στόχος που είχε τεθεί από τον υπουργό Ανάπτυξης για διπλασιασμό του ποσοστού απορρόφησης του ΕΣΠΑ μέσα στο 2011 δεν επετεύχθη απόλυτα, ακόμα και το ποσοστό, το οποίο παρουσιάζεται, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε λογιστικού τύ-που παρεμβάσεις. Πρώτον στην αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης από την Ευ-ρωπαϊκή Επιτροπή σε 85% αναδρομικά από το 2007. Και δεύτερον, στο «παρκάρισμα» πόρων σε Ταμεία Χαρτοφυλακίου, όπως το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το “Εξοικονο-μώ κατ’ Οίκον”, το JEREMIE και το ΕΝΑΛΙΟ, που αύξησε τεχνητά την απορρόφηση του ΕΣΠΑ κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες, χωρίς τα σχετικά κονδύλια να διοχετευ-θούν στην αγορά. Παρουσιάσαμε, άλλωστε, πρόσφατα αδιάψευστα στοιχεία που τεκμη-ριώνουν αυτήν τη θέση (βλ. συνημμένο Πίνακα ΙΙ).


3. Ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ο στόχος του Μνημονίου δεν επετεύχθη. Οι δηλωθείσες δαπάνες υπολείπονται από το στόχο του Μνημονίου κατά περίπου 167 εκ. ευρώ, καλύπτοντας μόνο το 78% του στόχου των 750 εκ. ευρώ. Αλλά και ως προς τον συνολικό στόχο του Μνημονίου, το αποτέλεσμα συνδέεται με την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ σε 85%, όπως επισημαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 5η Αναθεώρηση του Μνημονίου (σελ 38-39).


4. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το ΕΣΠΑ και την προσπάθεια του κράτους για την ανάπτυξη βουλιάζει.Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι μειωμένες κατά 40,1% στο ενδεκάμηνο του 2011, έναντι του αρχικού στό-χου για αύξηση των δαπανών κατά 0,6%. Οι απανωτές περικοπές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εμποδίζουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων του Ε-ΣΠΑ, ώστε να αντισταθμίσει η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τις συνεχείς αστοχίες της στην εκτέ-λεση των προϋπολογισμών. Ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη (19-12 2011), παραδέχτηκε ότι η μείωση του ΠΔΕ που λειτουργεί στην πράξη ως μαξι-λαράκι για την επίτευξη του στόχων του προϋπολογισμού ως προς τα ελλείμματα, είναι μεγάλο λάθος και πλήττει την ανάπτυξη της χώρας.»


Μετά από αυτά, είναι προφανές ότι οι θριαμβολογίες, αλλά και οι επιθέσεις του υπουρ-γού στη Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως άτοπες. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι μια συστηματική επίθεση για την ανάκτηση του χαμένου εδάφους. Από την πλευρά μας, έ-χουμε παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις. Από την πλευρά του υπουργείου χρειάζο-νται συγκεκριμένες δράσεις. Διότι η μονότονη έκφραση ικανοποίησης διαφόρων πολιτι-κών για τα αποτελέσματα, είδαμε όλοι πού έχουν οδηγήσει το κόμμα του υπουργού Ανά-πτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: