Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΌΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής ΑσφάλισηςΣώμα Επιθεώρησης Εργασίας

 Eγκύκλιος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με τον νόμο για την Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, και την νέα διαδικασία επιβολής προστίμων. Πιο συγκεκριμένα ο Ν.3996/2011 εισάγει, μεταξύ άλλων, καινοτομίες όπως:
α) θεσπίζεται για πρώτη φορά μείωση του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου κατά 80% σε περιπτώσεις που ο εργοδότης, μέσα σε ευλογη προθεσμια συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο π.χ. όταν εξοφλεί πλήρως και ολοσχερώς τα οφειλόμενα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους.
β) θεσπίζεται έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) επί του προστίμου, εάν ο εργοδότης αποδεχτεί το πρόστιμο, παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων και το καταβάλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του.
γ) προβλέπεται συνεργασία με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς ( Ι.Κ.Α., Σ.Δ.Ο.Ε.) προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα φαινόμενα όπως η αδήλωτη εργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: